Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1. stage1 10 4 4 10 10 8 6 4 3 10 10 79
2. jaakoli 6 10 6 4 3 DNF 10 10 10 4 5 68
3. katok 4 6 10 3 5 10 8 6 4 3 6 65
4. err 8 3 8 5 6 6 4 3 8 8 1 60
5. pekbysx 5 8 3 6 4 5 5 5 2 5 2 50
6. durruti 2 5 2 2 1 4 3 1 1 1 8 30
7. kova luu 3 2 5 8 8 2 DNS DNS DNS DNS DNS 28
8. gosuman DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 8 6 6 3 23
9. soda DNS DNS DNS DNS DNS DNS 2 2 5 2 4 15
10. ihne 1 1 1 1 2 3 DNF DNS DNS DNS DNS 9