Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1. buldozer 10 8 10 3 5 10 10 10 8 10 10 94
2. err 8 10 3 8 8 8 8 6 10 8 8 85
3. katok 5 6 5 10 10 2 5 5 5 6 3 62
4. tsy 4 4 4 6 4 6 4 8 6 4 2 52
5. vasya 6 3 8 4 6 5 3 2 2 5 5 49
6. boo 3 5 6 2 3 3 6 4 4 3 4 43
7. shibionk DNS DNS 2 5 2 4 2 3 3 2 6 29
8. cd 2 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 2
9. bsy DNS DNF DNS DNF DNF DNF DNF DNF 1 1 DNS 2